Raas 2015-2016 Team

Your 2015-2016 Captains

Shradha Mehta

Varun Sampat

Shaurya Patel

Megan John

Your 2015-2016 Team

Boys:

Bimal Dholakia

Dev Nanji

Kevin Gopal

Lynn Vattathara

Neej Patel

Shae Patel

Girls:

Payal Thakkar

Seena Kurian

Shannon Kurian

Shivani Thakkar

Shrina Patel

Siddhi Soni

Sruthi Bonda

Stacy Mathews

A Special Congratulations to Everyone Who Made the Team!